Yongchuan International Women’s Tournament

Yongchuan International Women’s Tournament

11.02
China – Mexico
Russia-DPRK

13.02
China -Russia
S.korea -Mexico

15.02
S.korea-DPRK
Russia – Mexico

17.02
China -S.korea
DPRK – Mexico

19.02
China – DPRK
Russia- S.korea